DINNER FOR FOUR

Gang Gai #37, Pad Thai #46, Pad Jao Sam Rarn #19, and Pad Prik Shrimp #23. ($38.95)